O SYSTEMIE

AGREUS® - bezprzewodowy system klasy Smart Village, umożliwiający pozyskiwanie danych pomiarowych ułatwiających podejmowanie decyzji agrotechnicznych, a także sterowanie procesami. System obejmuje dedykowane czujniki oraz moduły wykonawcze, oraz aplikację dostępną zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i na urządzeniach mobilnych, tj. laptopy, tablety czy smartfony.

AGREUS® - kompleksowe rozwiązanie przydatne we wszystkich rodzajach upraw rolnych, ogrodniczych, leśnych, terenach zieleni, sadach i uprawach pod osłonami.

O Systemie 1
O Systemie 3

Komunikacja między stacją bazową, będącą sercem systemu AGREUS®, a czujnikami odbywa się za pośrednictwem bezprzewodowej sieci radiowej Semtech LoRa®. Technologia ta, w zależności od ukształtowania terenu i wysokości na jakiej zamontowana jest stacja bazowa, umożliwia pokrycie swoim działaniem dużego obszaru upraw, przy jednoczesnym niskim zużyciu energii, co jest kluczowe dla urządzeń zasilanych bateryjnie lub solarnie.

Lokalizacje systemów AGREUS® w Polsce

LOKALIZACJE SYSTEMÓW AGREUS® W POLSCE

PRECYZYJNE NAWADNIANIE

To dostosowanie ilości wody podawanej roślinom poprzez uwzględnienie rzeczywistych warunków glebowych i klimatycznych.

Schemat działania

Aplikacja

Oprogramowanie AGREUS® dostępne jest z każdego miejsca na świecie przez przeglądarkę internetową lub aplikację mobilną dedykowaną na urządzenia z systemem Android. Po założeniu konta Użytkownik może dostosować wygląd aplikacji do swoich potrzeb poprzez zdefiniowanie własnych pulpitów i widżetów z danymi, które go interesują.

Funkcjonalności

ZARZĄDZANIE NAWADNIANIEM I NAWOŻENIEM

AGREUS® to rozwiązanie wspomagające podejmowanie decyzji agrotechnicznych w szczególności precyzyjnego nawadniania i nawożenia prowadzonego w oparciu o pomiary i analizę warunków klimatyczno-glebowych. Użytkownik ma możliwość swobodnego programowania sekwencji tych działań (np. nawadniania i fertygacji) dla utrzymania optymalnej wilgotności i zasolenia w strefie korzeniowej roślin. Głównym elementem systemu są precyzyjne sondy pomiarowe monitorujące na jednym lub trzech poziomach jednocześnie takie parametry jak: temperaturę, wilgotność i zasolenie gleby lub podłoży ogrodniczych. Dzięki sensorom pomiarowym i nowoczesnemu oprogramowaniu, AGREUS® jest także przydatny do sterowania systemami ochrony roślin przed przymrozkami, prowadzenia zabiegów ochrony roślin oraz innych prac agrotechnicznych.

MONITOROWANIE PARAMETRÓW KLIMATYCZNYCH

AGREUS® dostarcza informacji na temat wielu parametrów klimatycznych, tj.: temperatura powietrza, temperatura punktu rosy, temperatura termometru mokrego, wilgotność względna powietrza, niedosyt wilgotności powietrza, niedosyt prężności pary wodnej, długość czasu zwilżenia liści, a także prawdopodobieństwo wystąpienia infekcji chorobowej.
Powyższe informacje ułatwiają Użytkownikowi podejmowanie decyzji o konieczności podjęcia prac agrotechnicznych, na przykład działań w kierunku ograniczenia skutków przymrozków czy konieczności zastosowania ochrony roślin.

POMIAR PARAMETRÓW GLEBY LUB PODŁOŻY OGRODNICZYCH

Unikalną właściwością glebowych sond pomiarowych jest monitorowanie przewodności elektrycznej roztworu glebowego (ECw). Przewodność elektryczna jest ściśle skorelowana z zawartością rozpuszczonych w wodzie związków mineralnych, zarówno makro jaki i mikroelementów, określa więc pośrednio zawartość nawozów w roztworze glebowym.

Innym monitorowanym przez sondy pomiarowe parametrem jest zasobność mineralna gleby (MCI), która określa sumaryczną zawartość rozpuszczonych związków mineralnych przypadających na jednostkę objętości gleby lub podłoży ogrodniczych (g/l). Parametry te są niezwykle pomocne w prowadzeniu precyzyjnego nawożenia posypowego, jak też i fertygacji.

Generowanie alarmów i powiadomień

Użytkownik definiuje w systemie zdarzenia, które powinny wygenerować powiadomienie lub alarm oraz określa sposobów jaki chce je otrzymywać (powiadomienie w aplikacji, SMS lub e-mail wysłany na wskazany adres). Alarmy mogą być wyzwalane, jeśli parametry klimatyczne lub glebowe przekraczają progi określone przez użytkownika, np. wilgotność gleby spadła poniżej zadanego poziomu lub nastąpił spadek temperatury. System wysyła powiadomienia do użytkownika w razie problemów z wykonaniem zaprogramowanych zadań – harmonogramów, albo problemów natury technicznej – słaba bateria w module, problemy z komunikacją z modułem itd.

Dostęp do danych historycznych

System przechowuje dane z czujników i daje użytkownikowi możliwość generowania raportów pozwalających na porównanie tego samego parametru w ramach wielu modułów, lub wielu zmiennych dla tego samego modułu. Wygenerowany raport można pobrać z systemu, również w formatach dających możliwość importu danych do arkuszy kalkulacyjnych i wykorzystaniu danych do zaawansowanych analiz.

AGREUS® TO ODPOWIEDŹ NA TWOJE POTRZEBY

Elementy systemu

AGB-2000 - STACJA BAZOWA

Stacja Bazowa Nucleus AGB 2000

Stacja bazowa zapewnia bezprzewodową transmisję pomiędzy modułami pomiarowymi, wykonawczymi, a pracującym w chmurze Portalem AGREUS®. Jest odporna na warunki atmosferyczne. Posiada wbudowaną antenę lub dodatkowe złącze zewnętrzne.

 

AM-100 - SONDA GLEBOWA

Sonda Glebowa Terra AM 100

Bezprzewodowy czujnik zasilany solarnie, mierzący stopień wilgotności, zasolenia i temperatury gleby na jednym lub trzech poziomach pomiarowych jednocześnie.
Zmierzone parametry glebowe sonda przesyła do stacji bazowej.

 

AM-100-7 - Sonda

Sonda

Bezprzewodowy czujnik zasilany z baterii CR2032, mierzący wilgotność i zasolenie podłoża, temperaturę powietrza i natężenie światła. Zmierzone parametry wysyłane są do bramy komunikacyjnej AM-BLE, a z niej, przez LTE do aplikacji.

AM-200 - CZUJNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWIETRZA

Czujnik Temperatury AM 200

Bezprzewodowy czujnik do zdalnego monitorowania temperatury, wilgotności powietrza oraz czasu zwilżenia liści. Zmierzone parametry pobrane z otoczenia przesyłane są do stacji bazowej.

AM-401 - MODUŁ PRZEKAŹNIKOWY

Sterownik Oswietlenia Lumino AM 401

Moduł posiadający dwa wyjścia pozwalające zdalnie włączać i wyłączać podłączone urządzenia działające w trybie ON/OFF, np. sterowanie pomp, okien i drzwi, wentylatorów, rolet. Posiada izolację galwaniczną.

 

AM-411 - STEROWNIK ZAWORÓW 24 V AC

Sterownik Zaworow Valvo AM 411

Modułu bezprzewodowy zasilany sieciowo napięciem 24 V AC, sterujący za pośrednictwem aplikacji czterema elektrozaworami. Możliwe jest automatyczne korygowanie ustalonych harmonogramów nawadniania w zależności od przebiegu wilgotności gleby.

 

AM-421 - STEROWNIK ZAWORÓW 9 V DC

Sterownik Zaworow Valvo DC AM 421

Moduł bezprzewodowy zasilany bateryjnie, sterujący czterema zaworami. Służy do sterowania nawadnianiem na kwaterach bez zasilania sieciowego. Możliwe jest automatyczne korygowanie ustalonych harmonogramów nawadniania w zależności od przebiegu wilgotności gleby.

 

AM-600 - MODUŁ UNIWERSALNY

AM-600 Modul Uniwersalny 600

Moduł uniwersalny AM-600 jest urządzeniem dedykowanym do zastosowań związanych
z automatyzacją prac i procesów w gospodarstwach prowadzących uprawy rolne i ogrodnicze, a także
w obszarze upraw leśnych
i utrzymania terenów zieleni.