Napisali o nas:

Zrównoważone nawadnianie roślin ogrodniczych

Zrównoważone nawadnianie roślin ogrodniczych

Jak wynika z danych Instytutu Ogrodnictwa – PIB Polska ma jeden z najgorszych bilansów wodnych. Ograniczone zasoby wodne mogą w przyszłości stanowić barierę rozwoju zarówno szeroko pojętego rolnictwa, jak i innych działów gospodarki.

Oszczędnie gospodarowanie zasobami wodnymi na wszystkich etapach użytkowania wody w produkcji rolnej staje się koniecznością. Oszczędności te można osiągnąć poprzez szereg działań, które należy propagować wśród rolników.

Problematyka racjonalnego wykorzystania wody w rolnictwie leży również w kręgu zainteresowań projektu Energia dla Wsi.

Dlatego też  mgr Rafał Czaja - Prezes Zarządu Stowarzyszenia na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego oraz dr inż. Jacek Skudlarski – pracownik warszawskiej SGGW i ekspert Energii dla Wsi  udali się z wizytą do Instytutu Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach by spotkać się z prof. dr hab. Waldemarem Trederem – kierownikiem Pracowni Nawadniania

Pan Profesor  Waldemar Treder jest znanym specjalistą od zagadnień nawadniania upraw w tym upraw sadowniczych i ogrodniczych propagującym zarówno praktyki majce na celu efektywne wykorzystanie wody oraz nowoczesne systemy nawadniania wykorzystujące najnowsze rozwiązania z zakresu cyfryzacji i automatyzacji.

Z inicjatywy Pana Profesora powstała Internetowa Platforma  Wspomagania Decyzji Nawodnieniowych http://ipwdn.inhort.pl/  Jest to narzędzie wspomagające plantatorów w racjonalnym użytkowaniu wody. Oprócz kalkulatorów umożliwiających obliczenie m.in. ewapotranspiracji, równomierności nawadniania czy parametrów deszczowania  wspomniany serwis zawiera również materiały dydaktyczne.

Pracownia Nawadniania wraz z Instytutem Ogrodnictwa przy współpracy z firmą InVentia z Warszawy opracowała inteligentny system o nazwie Agreus (https://www.agreus.pl/system/ ) przeznaczony do pomiaru parametrów klimatyczno-glebowych będący  narzędziem do optymalizacji nawadniania, ochrony roślin i prac agrotechnicznych.

Można więc powiedzieć że polscy rolnicy a wśród sadownicy i plantatorzy warzyw mają do dyspozycji narzędzia umożliwiające racjonalne wykorzystanie wody w oparciu o dane dotyczące pogody i właściwości gleby. Jednakże jak wynika z badań przeprowadzonych przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, wiedza sadowników na temat szacowania potrzeb wodnych roślin jest praktycznie zerowa. Zdecydowana większość rolników nie stosuje żadnych metod pomiaru wilgotności gleby i dawkuje wodę potrzebną do nawodnienia upraw „na oko”. Regułą jest stosowanie zbyt dużych dawek wody  często nawet o połowę wyższych od koniecznych.

Konieczne więc jest uświadomienie rolników odnośnie konieczności racjonalnego wykorzystania wody oraz stosowania dobrych praktyk wodnych w gospodarstwie jak również wykorzystania nowoczesnych technologii. O tych problemach jak i na tematy dotyczące zagadnień związanych ze zrównoważoną gospodarką wodną z Profesorem Trederem rozmawiali Rafał Czaja i Jacek Skudlarski.

Niniejsze spotkanie miało na celu rozpoczęcie wspólnych działań dotyczących uświadamiania rolników w zakresie problematyki wykorzystania wody w rolnictwie jak i promowania praktyk mających na celu racjonalizację wykorzystania zasobów wodnych w Polsce oraz rozwiązań technicznych umożliwiających precyzyjne nawadnianie.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z platformą wspomagania decyzji nawodnieniowych, gdzie opracowane są między innymi kalkulatory do systemów nawadniania, potrzeb wodnych czy zasięgu zwilżania.

PLATFORMA WSPOMAGANIA DECYZJI NAWODNIENIOWYCH

Opublikowano w: