Polityka informacyjna

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) oraz Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, które wejdą w życie dnia 25 maja 2018 r, informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

INVENTIA Sp. z o.o.
ul. Poleczki 23, 02-822 Warszawa

NIP 951-20-17-534
+48 22 545-32-00
fax: +48 22 643-14-21
e-mail: inventia@inventia.pl

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000023113, Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 zł,
zwana dalej Administratorem. 

INFORMUJEMY IŻ:

 1. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. Specjalistą ds. Ochrony Danych Osobowych można skontaktowac się pisząc na adres e-mail: abi@inventia.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  - marketing usług lub produktów Administratora, w tym wysłanie newslettera,
  - przekazywanie informacji handlowych,
  - realizacja umów zawartych z Panem/Panią,
  - budowanie listy kooperantów i dostawców,
  - dodawania nowych kontrahentów do systemu zarządzania CRM, a przetwarzanie to jest niezbędne do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie sprawnej organizacji Administratora, i będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, gwarancji/rękojmi i dalej przez okres niezbędny do ochrony roszczeń Administratora/obrony Administratora przed roszczeniami dochodzonymi przez Pana/Panią,
 4. Pana/Pani dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem tych, którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną,
 5. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolnie udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, którą można w każdym czasie cofnąć, przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych. INVENTIA Sp. z o.o.  może również przetwarzać dane w usprawiedliwionych celach Administratora, jakim jest w szczególności marketing bezpośredni produktów i usług.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

 1. Posiada Pani/Pan prawo do:
 2. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 3. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, (po wniesieniu sprzeciwu nie będziecie Państwo dostawać newslettera)
 4. przenoszenia danych,
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy oraz realizacji umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości nawiązania lub zakończenie stosunku cywilnoprawnego z Administratorem, brak możliwości przesłania newslettera czy przekazywania informacji handlowych/marketingowych.